Przeglądarka PKD 2008

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) 2007

01 - UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 02 - LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA 03 - RYBACTWO 05 - WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU) 06 - GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO 07 - GÓRNICTWO RUD METALI 08 - POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 09 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 10 - PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 11 - PRODUKCJA NAPOJÓW 12 - PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH 13 - PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 14 - PRODUKCJA ODZIEŻY 15 - PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH 16 - PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 17 - PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU 18 - POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 19 - WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ 20 - PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH 21 - PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 22 - PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH 23 - PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH 24 - PRODUKCJA METALI 25 - PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ 26 - PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 27 - PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 28 - PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 29 - PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 30 - PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO 31 - PRODUKCJA MEBLI 32 - POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW 33 - NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 35 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 36 - POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY 37 - ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 38 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW 39 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 41 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 42 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 45 - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 49 - TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 50 - TRANSPORT WODNY 51 - TRANSPORT LOTNICZY 52 - MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 53 - DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 55 - ZAKWATEROWANIE 56 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 58 - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 59 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 60 - NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH 61 - TELEKOMUNIKACJA 62 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚĆ POWIĄZANA 63 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 64 - FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 65 - UBEZPIECZENIA, REASEKURACJA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 66 - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE 68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 69 - DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE 70 - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 71 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 72 - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE 73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 74 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 75 - DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA 77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA 78 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 79 - DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE 80 - DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA 81 - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach 82 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 84 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE 85 - EDUKACJA 86 - OPIEKA ZDROWOTNA 87 - POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM 88 - POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA 90 - DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ 91 - DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ 92 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI 93 - DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 94 - DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH 95 - NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 96 - POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 97 - GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW 98 - GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY 99 - ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE