Drzewo kodów PKD 1997

. Pozwala przeglądać strukturę kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 1997.
 Polska Klasyfikacja Działalności
PKWiU 2008 | PKWiU 1997 | CPV 2008 | CPV 2003 | KŚT | PKD 2007 | PKD 1997 | PKOB | KO | KZS
UWAGA! Klasyfikacja PKD 1997 została wycofana z użycia!
kody PKD

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) 1997

01 - ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 02 - LEŚNICTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 05 - RYBACTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 10 - GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO I BRUNATNEGO (LIGNITU); WYDOBYWANIE TORFU 11 - GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 12 - GÓRNICTWO RUD URANU I TORU 13 - GÓRNICTWO RUD METALI 14 - POZOSTAŁE GÓRNICTWO 15 - PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW 16 - PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH 17 - WŁÓKIENNICTWO 18 - PRODUKCJA ODZIEŻY I WYROBÓW FUTRZARSKICH 19 - PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH 20 - PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (Z WYŁĄCZENIEM MEBLI), WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 21 - PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU ORAZ WYROBÓW Z PAPIERU 22 - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 23 - WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH 24 - PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH 25 - PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH 26 - PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH 27 - PRODUKCJA METALI 28 - PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ 29 - PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 30 - PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW 31 - PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 32 - PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH 33 - PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW 34 - PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP 35 - PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO 36 - PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 37 - PRZETWARZANIE ODPADÓW 40 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ 41 - POBÓR, UZDATNIANIE I ROZPROWADZANIE WODY 45 - BUDOWNICTWO 50 - SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 51 - HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI 52 - HANDEL DETALICZNY Z WYŁACZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 55 - HOTELE I RESTAURACJE 60 - TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY 61 - TRANSPORT WODNY 62 - TRANSPORT LOTNICZY 63 - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ 64 - POCZTA I TELEKOMUNIKACJA 65 - POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH 66 - UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ 67 - DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I UBEZPIECZENIAMI 70 - OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI 71 - WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 72 - INFORMATYKA 73 - DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA 74 - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA POZOSTAŁA 75 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I POWSZECHNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 80 - EDUKACJA 85 - OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA 90 - ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, POZOSTAŁE USŁUGI SANITARNE I POKREWNE 91 - DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 92 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM 93 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA 95 - GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW 96 - GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY NA WŁASNE POTRZEBY 97 - GOSPODARSTWA DOMOWE ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY 99 - ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2000-2014 AlgorTech Kątnik Jarosław. Serwis ma charakter informacyjny. Warunki korzystania z serwisu i świadczenia usług określa Regulamin.